KONFLIKT ETNICZNY


DEFINICJA


Konflikt - (conflictus łac. zderzenie) wszelkie zetknięcie sprzecznych dążeń, niezaspokojenie potrzeb, pewien brak. Istnieje wiele definicji konfliktu.

Konflikt - to zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym. Pojęcie konfliktu można rozpatrywać w różnych aspektach np. jako proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie bądź zniszczenie jednostki lub grupy dążącej do celów podobnych lub identycznych. Występująca sprzeczność interesów powoduje walkę, jakieś starcie przeciwstawnych sobie sił..

Konfliktem etnicznym nazywamy mobilizację i podjęte w jej wyniku działania, powstałe na skutek uświadomionego zagrożenia dla tożsamości etnicznej grupy. Warunek „uświadomionego” zagrożenia oznacza, że przyjmuje się twierdzenie, iż jest ono skierowane przeciw wartościom uznawanym za istotne dla tożsamości i jako takie formułowanych; nie jest w związku z tym ważne to, czy owo zagrożenie jest obiektywnie realne. Oznacza to też, że przynajmniej cześć grupy jest w stanie zdefiniować swoją tożsamość na dowolnym poziomie precyzji. Przyjmuje się zwykle, że konflikt etniczny zamyka się w granicach jednego państwa, chociaż nie jest to konieczne, jednakże wyłączyć należy konflikty międzynarodowe.Cechy charakterystyczne:
Konflikt nie musi być zbrojny!
Przeciwnikiem może być organizacja państwowa, a nie zaś inna grupa etniczna!
Konflikt etniczny – nigdy nie jest spowodowany tylko czynnikiem etnicznym!Rozmiar: 94518 bajtów
Składniki konfliktu:

1. Podmiot

2. Przedmiot

3. Relacje = stosunki społeczne

POWRÓT