LUDZIEWśród osób migrujących ze względu na konflikt zbrojny można wyróżnić kategorie na określenie ich statusu:

uchodźcy
uchodźcy kategorii B – de facto: humanitarni
azylanci
inne grupy, podlegające ochronie prawnejSystem ochrony uchodźców

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy (UNRRA)
Międzynarodowa Organizacja do spraw Uchodźców (IRO)
Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR)

IDP`s
tzw. uchodźstwo wewnętrzne (intermal displacement)
część z nich znajduje się pod opieką UNHCR
na świecie jest ok 24,5 mln uchodźców wewnętrznych
70-80% to kobiety z dziećmi największa ilość jest w Kolumbii

Biorąc pod uwagę kontrowersje natury prawnej, bardziej właściwe okazuje się stosowanie terminów "przesiedlenia wewnętrzne" bądź "wysiedlenia wewnętrzne". Literatura przedmiotu wyodrębnia cztery najważniejsze kategorie tego problemu:
1. wysiedlenia wywołane konfliktami i eskalacją przemocy wewnętrznej (ang. conflict-induced displacement)

2. wysiedlenia w konsekwencji klęsk żywiołowych i katastrof przemysłowych (ang. disaster-induced displacement)

3. wysiedlenia w wyniku długotrwałych zmian środowiska (ang. environmentally-induced displacement)

4. wysiedlenia związane z rozwojem gospodarczym i realizacją dużych projektów (ang. development-induced displacement)POWRÓT